7000 spelfouten


Toon woorden die beginnen met: Zoek

FoutGoedUitleg
olympierolympiërMet trema: ë
olympiersolympiërsMet trema: ë
olympische spelenOlympische SpelenCorrect is: Olympische Spelen, met beginhoofdletters, omdat het om een eigennaam gaat.
om wille vanomwille vanÉén woord
om-en-omom en omGeen koppeltekens
omatjeomaatjeMet dubbele a
omkeerprocédéomkeerprocedéGewoon fout.
ommeletomelet
on lineonlineEen in het Nederlands gebruikelijke samenstelling van Engelse woorden schrijven we in één woord.
onbeedigdonbeëdigdMet trema: ë
onbeedigdeonbeëdigdeMet trema: ë
onbijbelson-Bijbels'onbijbels' is geschreven volgens de regels van 1995, 'on-Bijbels' volgens de regels van 2005.
onder-opperbevelhebberonderopperbevelhebberDe delen van een samenstelling of een afleiding schrijven we aan elkaar vast.
onderandereonder andereMet spatie. Ook 'onder anderen' is goed, als het gaat om personen.
ondernemings-CAOondernemings-cao'ondernemings-CAO' is geschreven volgens de regels van 1995, 'ondernemings-cao' volgens de regels van 2005.
onderscheidelijkonderscheidenlijkMet -en (van het ww. onderscheiden). Betekenis: respectievelijk, achtereenvolgens; rechtswetenschap: mate waarin bep. met elkaar samenhangende begrippen van elkaar verschillen.
onderzeeeronderzeeërMet trema: ë
onderzeeersonderzeeërsMet trema: ë
ongebrijdeldongebreideldMet ei. Betekenis: teugelloos, tomeloos.
ongecoordineerdongecoördineerdMet ö
ongeemancipeerdongeëmancipeerdMet trema: ë
ongeemancipeerdeongeëmancipeerdeMet trema: ë
ongeemotioneerdongeëmotioneerdMet trema: ë
ongeemotioneerdeongeëmotioneerdeMet trema: ë
ongeevenaardongeëvenaardMet trema: ë
ongeevenaardeongeëvenaardeMet trema: ë
ongeidentificeerdongeïdentificeerdMet trema: ï
ongeidentificeerdeongeïdentificeerdeMet trema: ï
ongeinformeerdongeïnformeerdMet trema: ï
ongeinformeerdeongeïnformeerdeMet trema: ï
ongeinspireerdongeïnspireerdMet trema: ï
ongeinspireerdeongeïnspireerdeMet trema: ï
ongeinteresseerdongeïnteresseerdMet trema: ï
ongeinteresseerdeongeïnteresseerdeMet trema: ï
ongeinteresseerdheidongeïnteresseerdheidMet trema: ï
onhollandson-HollandsWe gebruiken een koppelteken in een samenstelling voor een woorddeel met een hoofdletter.
onmiddelijkonmiddellijkMet dubbele l
onmiddelijkeonmiddellijkeMet dubbele l
onmidelijkonmiddellijkTwee d's, twee l's.
Onnozele KinderenOnnozele-Kinderenhoofdletters, met streepje; betekenis : onnozele-kinderendag : feestdag van Onnozele-Kinderen (herinnering van de kindermoord te Bethlehem, op 28 december).
onoirbaaronoorbaarOo, niet oi
onomatopéeonomatopeeMet dubbele ee aan het eind; met accent aigu is Frans. Betekenis: door klanknabootsing gevormd woord, bijv. tiktak, koekoek.
onomatopeeenonomatopeeënMet trema: ë
ons inziensonzes inziensStaande uitdrukking, verwarring ontstaat door 'mijns inziens'
onstaatontstaat
ontieglijkontiegelijkMet tussen-e. (Spreektaal) geweldig, enorm we hebben ontiegelijk gelachen.
ontplooiïngontplooiingGeen trema op de tweede i.
ontwerp-overeenkomstontwerpovereenkomstGeen koppelteken
ontwikkelingstheorieenontwikkelingstheorieënMet trema: ë
onverbiddellijk onverbiddelijk Één l; on·ver·bid·de·lijk
onverrichterzakeonverrichter zakeTwee woorden.
onvrouwenlijkonvrouwelijkWoorden die eindigen op -lijk of -loos vallen buiten de tussen -n regel omdat het geen samenstellingen zijn.
onze Oosterburenonze oosterburenMet kleine letter. Buren aan de oostkant, de Duitsers.
onze Staatssecretarisonze staatssecretarisTitulatuuraanduidingen en functiebenamingen krijgen een kleine letter.
onze-lieve-heerOnze-Lieve-HeerMaar: onzelieveheersbeestje.
onzelievevrouwenbedstroonzelievevrouwebedstroGeen tussen '-n' als het eerste deel naar een persoon of zaak verwijst die in de gegeven context enig is in zijn soort. Alleen de volgende woorden hebben daar betrekking op: 'zon', 'maan', 'hel', 'koningin', 'O.L. Vrouwe'.
onzevader (naam van een gebed)Onzevader (naam van een gebed)Met hoofdletter
oog-handcoordinatieoog-handcoördinatieMet ö
ooggetuigeverslagooggetuigenverslagMet tussen-n
ooienvaarooievaarDit is een versteende samenstelling en krijgt daarom geen tussen '-n'.
oosterpark (Amsterdam)Oosterpark (Amsterdam)Aardrijkskundige namen krijgen hoofdletters. Aardrijkskundige namen met een koppelteken krijgen na dit teken nog een hoofdletter.
OostersoostersMet kleine letter. Net zo: westers, zuiders.
OostvlaamsOost-VlaamsMet een streepje
OostvlaamseOost-VlaamseMet een streepje
oostwaardsoostwaarts
op appèlop appelEen Frans woord dat gangbaar is geworden in het Nederlands, verliest zijn accenttekens.
op den pofop de pof'op den pof' is geschreven volgens de regels van 1995, 'op de pof' volgens de regels van 2005.
op en duitop-en-duitMet koppeltekens. Betekenis: geheel en al die jongen is op-en-duit zijn vader.
op en topop-en-topSamenkoppeling met koppeltekens
op handen zijnophanden zijnTwee woorden, geen drie. Betekenis: binnenkort te verwachten zijn, te gebeuren staan het examen is ophanden.
op zijn elvendertigstop zijn elfendertigstMet de f van `elf`. Betekenis: zeer langzaam.
op zijn Latijnop zijn LatijnsDe taal van de Romeinen heet het Latijn, bijvoeglijk naamwoord echter wel met -s.
op zijn qui vive zijnop zijn qui-vive zijnMet koppelteken. Betekenis: behoedzaam, voorzichtig zijn.
op- en afrelatieop-en-afrelatieMet koppeltekens. Betekenis: knipperlichtrelatie: relatie waarbij het tussen de partners nu eens aan en dan weer uit is.
op-zich-zelf-staandopzichzelfstaandÉén woord
opatjeopaatjeMet dubbele a
Opec-landenOPEC-landenOPEC met hoofdletters
open-en-blootopen en blootGeen koppeltekens; vaste uitdrukking. Betekenis: openlijk, publiekelijk, vol in het zicht.
openhaardopen haardTwee woorden, maar wel nepopenhaard. Betekenis: stookplaats met open vuur.
operatiepatientoperatiepatiëntMet trema: ë
operatiepatientenoperatiepatiëntenMet trema: ë
operatjeoperaatjeMet dubbele a
opgavebladopgavenbladMet n
opgeeistopgeëistMet trema: ë
opgevreeenopgevreeënMet trema: ë
opiumwetOpiumwetEen eigennaam krijgt een hoofdletter; een soortnaam schrijven we klein.
oplossingsstrategieenoplossingsstrategieënMet trema: ë
opperlandsOpperlandsDe naam van een taal of dialect wordt met een hoofdletter geschreven. Samenstellingen en afleidingen behouden de hoofdletter, maar werkwoorden en daarvan afgeleide zelfstandige naamwoorden schrijven we klein.
opperlandseOpperlandse'opperlandse' is geschreven volgens de regels van 1995, 'Opperlandse' volgens de regels van 2005.
opwaardsopwaarts
OpzoomerzegelopzoomerzegelGeen hoofdletter. Betekenis: Door de stad Rotterdam uitgereikt zegel voor het opzoomeren (opleuken) van een buurt.
orang oetanorang-oetanMet koppelteken. Betekenis: soort van mensaap die in troepen in de vochtige bossen van Borneo en Sumatra wordt aangetroffen (Pongo pygmaeus), vormvariant: orang-oetang.
oranjefeestOranjefeestPersoonsnamen in een samenstelling of afleiding krijgen een kleine letter maar als de eigennaam duidelijk moet uitkomen, blijft de hoofdletter behouden.
OranjehemdoranjehemdEen eigennaam krijgt een hoofdletter; een soortnaam schrijven we klein.
Oranjehemdenoranjehemden'Oranjehemden' is geschreven volgens de regels van 1995, 'oranjehemden' volgens de regels van 2005.
oranjeklantOranjeklantEen samenstelling met een persoonsnaam behoudt de hoofdletter. Alleen als de genoemde persoon niet betrokken is bij het nieuwe begrip schrijven we het woord met kleine letter.
oranjeklantenOranjeklanten'oranjeklanten' is geschreven volgens de regels van 1995, 'Oranjeklanten' volgens de regels van 2005.
oranjerieenoranjerieënMet trema: ë
orantehoudingorantenhoudingMet tussen-n vanwege mv. oranten. Betekenis: houding van een orante: (biddend) staande, met naar de hemel opgeheven armen.
orcaorkaMet k i.p.v. c
orchestraalorkestraalMet k.
orchestrerenorkestrerenVervoeging: orkestreren, orkestreert, orkestreerde, georkestreerd.
orchideeenorchideeënMet trema: ë
ordinantienordinantiënMet trema: ë
ordonnantienordonnantiënMet trema: ë
orgieenorgieënMet trema: ë
orgienorgiënMet trema: ë
orgineelorigineel
OrientOriëntMet trema: ë
oriënt-expressOriënt-ExpressNamen van gebouwen en vervoermiddelen worden met een hoofdletter geschreven.
orientaaloriëntaalMet trema: ë
orientaalsoriëntaalsMet trema: ë
orientaalseoriëntaalseMet trema: ë
orientaleoriëntaleMet trema: ë
orientalismeoriëntalismeMet trema: ë
orientalistoriëntalistMet trema: ë
orientalistenoriëntalistenMet trema: ë
orientalistiekoriëntalistiekMet trema: ë
orientalistischoriëntalistischMet trema: ë
orientalistischeoriëntalistischeMet trema: ë
orientatieoriëntatieMet trema: ë
orientatiebezoekoriëntatiebezoekMet trema: ë
orientatiebezoekenoriëntatiebezoekenMet trema: ë
orientatiecursusoriëntatiecursusMet trema: ë
orientatiecursussenoriëntatiecursussenMet trema: ë
orientatiegraadoriëntatiegraadMet trema: ë
orientatielooporiëntatieloopMet trema: ë
orientatielopenoriëntatielopenMet trema: ë
orientatienotaoriëntatienotaMet trema: ë
orientatiepuntoriëntatiepuntMet trema: ë
orientatiepuntenoriëntatiepuntenMet trema: ë
orientatiesoriëntatiesMet trema: ë
orientatievermogenoriëntatievermogenMet trema: ë
orienterenoriënterenMet trema: ë
orienteringoriënteringMet trema: ë
orienteringenoriënteringenMet trema: ë
orienteringsvermogenoriënteringsvermogenMet trema: ë
ornitoloogornitholoogMet th. Betekenis: vogelkenner, vogelkundige.
orthografieenorthografieënMet trema: ë
OrwelliaansorwelliaansEen afleiding van een persoonsnaam krijgt een kleine letter.
Orwelliaanseorwelliaanse'Orwelliaanse' is geschreven volgens de regels van 1995, 'orwelliaanse' volgens de regels van 2005.
oscarOscarEen eigennaam krijgt een hoofdletter; een soortnaam schrijven we klein.
oscilerenoscillerenMet dubbele l. Betekenis: zich bewegen om een vast punt (ook i.v.m. een voortdurend toe- en weer afnemen van de intensiteit van een verschijnsel = slingeren, schommelen).
osmaanOsmaanDe naam voor een bevolkingsgroep of een lid daarvan schrijven we met een hoofdletter als hij is afgeleid van een plaatsnaam of als het om een specifiek volk gaat.
osmanenOsmanen'osmanen' is geschreven volgens de regels van 1995, 'Osmanen' volgens de regels van 2005.
osso bucoossobucoEén woord en één c. Betekenis: Italiaans gerecht, gestoofde kalfsschenkel in een lichte tomatensaus.
osteopatieosteopathieMet h na de t.
ottomaansOttomaans'ottomaans' is geschreven volgens de regels van 1995, 'Ottomaans' volgens de regels van 2005.
ottomaanseOttomaanse'ottomaanse' is geschreven volgens de regels van 1995, 'Ottomaanse' volgens de regels van 2005.
oublietteoubliëtteMet trema: ë
oubliettenoubliëttenMet trema: ë
oud Hollandse traditieoud-Hollandse traditieMet koppelteken
oud- en nieuwfeestoud-en-nieuwfeestSamenkoppeling
oud-financieel directeuroud-financieeldirecteur'financieel directeur --> oud-financieeldirecteur' naar analogie van 'eerste minister --> vice-eersteminister'
oud-kamerledenoud-Kamerleden'oud-kamerleden' is geschreven volgens de regels van 1995, 'oud-Kamerleden' volgens de regels van 2005.
oud-kamerlidoud-Kamerlid'oud-kamerlid' is geschreven volgens de regels van 1995, 'oud-Kamerlid' volgens de regels van 2005.
oud-modischoudmodischWe gebruiken een koppelteken in een samenstelling die bestaat uit een grondwoord met een bijzondere voor- of nabepaling. Meester-opzichter schrijven we met een koppelteken, maar niet meestergast of meesterbrein, waar de betekenis van het eerste deel is verzwakt. Oud- schrijven we vast als het niet de betekenis 'voormalig' heeft
oud-parlementarieroud-parlementariërMet trema: ë
oud-parlementariersoud-parlementariërsMet trema: ë
oud-testamentisch(e)oudtestamentisch(e)Zonder streep
oudbolligoubolligZonder 'd'.
Oudhollands papieroud-Hollands papierMet streepje en hoofdletter. Wél: oudvaderlands
oudleerlingoud-leerlingMet een streepje
OudromeinsOud-Romeins'Oudromeins' is geschreven volgens de regels van 1995, 'Oud-Romeins' volgens de regels van 2005.
OudromeinseOud-Romeinse'Oudromeinse' is geschreven volgens de regels van 1995, 'Oud-Romeinse' volgens de regels van 2005.
ougurenlachaugurenlachMet au. Betekenis: betekenisvolle lach van personen die elkaar als ingewijde (m.n. als bedrieger) kennen.
ouwe jongens krentenbroodouwe-jongens-krentenbroodMet koppeltekens
OV-jaarkaartov-jaarkaart'OV-jaarkaart' is geschreven volgens de regels van 1995, 'ov-jaarkaart' volgens de regels van 2005.
OV-jaarkaartenov-jaarkaarten'OV-jaarkaarten' is geschreven volgens de regels van 1995, 'ov-jaarkaarten' volgens de regels van 2005.
OV-kaartov-kaart'OV-kaart' is geschreven volgens de regels van 1995, 'ov-kaart' volgens de regels van 2005.
OV-studentenjaarkaartov-studentenjaarkaart'OV-studentenjaarkaart' is geschreven volgens de regels van 1995, 'ov-studentenjaarkaart' volgens de regels van 2005.
OV-studentenkaartov-studentenkaart'OV-studentenkaart' is geschreven volgens de regels van 1995, 'ov-studentenkaart' volgens de regels van 2005.
ovalen tablettenovale tablettenOvaal is geen stofnaam, maar geeft een vorm aan, dus geen –en. Betekenis: eivormig; langwerpig rond.
over- en weergepraatover-en-weergepraatMet koppeltekens. Het uitwisselen van meningen en standpunten.
overeindkomenovereind komenIn twee woorden. Betekenis: rechtop komen.
overgeerfdovergeërfdMet trema: ë
OverheidoverheidAlgemene aanduidingen voor overheidsinstaties en bestuursorganen krijgen bij voorkeur een kleine letter.
overheidsfinancienoverheidsfinanciënMet trema: ë
OverijselsOverijsselsDubbel s
oweeeroweeërMet trema: ë
oweeersoweeërsMet trema: ë
oxitocineoxytocineMet i-grec. Betekenis: knuffelhormoon, gelukshormoon: geeft ontspanning, verzacht pijn en geeft gevoel van geluk; laat stress verdwijnen.
oxydeoxideMet een I i.p.v. y
oxydeertoxideertMet een I i.p.v. y
oxyderenoxiderenMet een I i.p.v. y
p.D. (pro Deo)P.D. (pro Deo)Vreemd genoeg met 2 hoofdletters!
paardebloempaardenbloemDe tussen-n-uitzondering voor samenstellingen van een dierennaam en een plantkundige aanduiding vervalt, dus hoofdregel wordt hier toegepast.
paardebloemenpaardenbloemen'paardebloemen' is geschreven volgens de regels van 1995, 'paardenbloemen' volgens de regels van 2005.
paardedistelpaardendistelDe tussen-n-uitzondering voor samenstellingen van een dierennaam en een plantkundige aanduiding vervalt, dus hoofdregel wordt hier toegepast.
paardedistelspaardendistels'paardedistels' is geschreven volgens de regels van 1995, 'paardendistels' volgens de regels van 2005.
paardekastanjepaardenkastanjeDe tussen-n-uitzondering voor samenstellingen van een dierennaam en een plantkundige aanduiding vervalt, dus hoofdregel wordt hier toegepast.
paardekastanjespaardenkastanjes'paardekastanjes' is geschreven volgens de regels van 1995, 'paardenkastanjes' volgens de regels van 2005.
paardemiddelpaardenmiddelIn samenstellingen met een zelfstandig naamwoord dat in het meervoud alleen eindigt op '-en', komt er een tussen '-n'.
paarlenmoerpaarlemoerDit is een versteende samenstelling en krijgt daarom geen tussen '-n'.
paascommunienpaascommuniënMet trema: ë
PaasdagpaasdagDe kerkelijke feestdag Pasen wordt met een hoofdletter gespeld. Samenstellingen met paas- worden met een kleine letter gespeld.
PaaseipaaseiDe kerkelijke feestdag Pasen wordt met een hoofdletter gespeld. Samenstellingen met paas- worden met een kleine letter gespeld.
pacificatienpacificatiënMet trema: ë
paddestoelpaddenstoelMet tussenletter -n
paddestoelenpaddenstoelen'paddestoelen' is geschreven volgens de regels van 1995, 'paddenstoelen' volgens de regels van 2005.
paddestoelvormigpaddenstoelvormigMet tussenletter -n
paddestoelwolkpaddenstoelwolkMet tussenletter -n
paddestoelwolkenpaddenstoelwolken'paddestoelwolken' is geschreven volgens de regels van 1995, 'paddenstoelwolken' volgens de regels van 2005.
padjepeeërpatjepeeër(=patser) met een d
paëllapaellaGeen trema op de e.
paginatjepaginaatjeMet dubbele a
pain à la grecpain à la grecqueMet que aan het eind. Betekenis: Brussels rechthoekig brood met melk, kaneel en bruine suiker, en versierd met suikerbolletjes.
pais-en-vreepais en vreeGeen samenkoppeling.
pakettenpakkettenTwee maal k
Paleoceenpaleoceen'Paleoceen' is geschreven volgens de regels van 1995, 'paleoceen' volgens de regels van 2005.
Paleoceen (tijdperk)paleoceen (tijdperk)Het woord waarmee we een historische periode benoemen of waarmee we de tijd indelen, krijgt een kleine letter.
Paleolithicum (tijdperk)paleolithicum (tijdperk)Het woord waarmee we een historische periode benoemen of waarmee we de tijd indelen, krijgt een kleine letter.
paleozoenpaleozoënMet trema: ë
paleozoicumpaleozoïcumMet trema: ï
Paleozoïcum (tijdperk)paleozoïcum (tijdperk)Het woord waarmee we een historische periode benoemen of waarmee we de tijd indelen, krijgt een kleine letter.
palingoproerPalingoproerHet woord waarmee we een feestdag of een historische gebeurtenis benoemen, krijgt een hoofdletter.
palmzondagPalmzondagMet hoofdletter!
pan-AfrikanismepanafrikanismeDe naam van een taal of dialect wordt met een hoofdletter geschreven. Samenstellingen en afleidingen behouden de hoofdletter, maar werkwoorden en daarvan afgeleide zelfstandige naamwoorden schrijven we klein.
pan-ArabismepanarabismeDe naam van een taal of dialect wordt met een hoofdletter geschreven. Samenstellingen en afleidingen behouden de hoofdletter, maar werkwoorden en daarvan afgeleide zelfstandige naamwoorden schrijven we klein.
pan-GermanismepangermanismeDe naam van een taal of dialect wordt met een hoofdletter geschreven. Samenstellingen en afleidingen behouden de hoofdletter, maar werkwoorden en daarvan afgeleide zelfstandige naamwoorden schrijven we klein.
pan-SlavismepanslavismeDe naam van een taal of dialect wordt met een hoofdletter geschreven. Samenstellingen en afleidingen behouden de hoofdletter, maar werkwoorden en daarvan afgeleide zelfstandige naamwoorden schrijven we klein.
panaceeenpanaceeënMet trema: ë
panamatjepanamaatjeMet dubbele a
pandemieenpandemieënMet trema: ë
pannekoekpannenkoekMet tussen-n
pannekoekenpannenkoekenDe letter n is toegevoegd in de nieuwe spelling
panoramatjepanoramaatjeMet dubbele a
pantagruweleskpantagrueleskZonder w. Betekenis: overdadig (in voedsel en drank).
pantheismepantheïsmeMet trema: ï
pantheistpantheïstMet trema: ï
pantheistenpantheïstenMet trema: ï
pantheistischpantheïstischMet trema: ï
pantheistischepantheïstischeMet trema: ï
papagaaipapegaaiMet 'e'
papajatjepapajaatjeMet dubbele a
paparazipaparazzi
paparazzo (mv.) paparazzi (mv.)Uitleg: paparazzo is enkelvoud
papatjepapaatjeMet dubbele a
papenrassenpaperassenDit is een versteende samenstelling en krijgt daarom geen tussen '-n'.
paper-clippaperclipEén woord. paperclips.
papiruspapyrusMet y
PapoeatjePapoeaatjeMet dubbele a
pappatjepappaatjeMet dubbele a
papperdpappertmet een t; betekenis : zuiplap.
paprikatjepaprikaatjeMet dubbele a
parafineparaffineMet dubbele f
paralelparallelMet dubbele l
paralelepipedumparallellepipedumMet dubbele l
paralelismeparallellismeEén r, twee keer dubbele l.
paralelleparallelle
paralellenparallellen
paralellogramparallellogramEén r, twee keer dubbele l. parallellogrammen.
paralympische spelenParalympische SpelenMet beginhoofdletters. De Paralympische Spelen zijn de Olympische Spelen voor atleten met een handicap.
paralysieenparalysieënMet trema: ë
ParamariboerParamariboërMet trema: ë
ParamariboersParamariboërsMet trema: ë
paranoïaparanoiaZonder trema op de i. Betekenis: (medisch) psychische stoornis, gepaard gaande met systematische waanideeën, waarbij echter de verstandelijke vermogens onaangetast blijven.
paranoiciparanoïciMet trema: ï
paranoicusparanoïcusMet trema: ï
paranoideparanoïdeMet trema: ï
paraplu-organisatieparapluorganisatieDe combinatie 'uo' wordt nooit als een bepaalde klank uitgesproken. Hier is dus geen sprake van klinkerbotsing en komt er geen streepje.
paraplutjeparapluutjeMet dubbele u
paratrooperparatroeperMet oe. Betekenis: parachutist.
pardessuutjepardessustje'pardessuutje' is geschreven volgens de regels van 1995, 'pardessustje' volgens de regels van 2005.
pariatjepariaatjeMet dubbele a
ParijsseParijseEnkele s
ParlementparlementAlgemene aanduidingen voor overheidsinstaties en bestuursorganen krijgen bij voorkeur een kleine letter.
parlementarierparlementariërMet trema: ë
parlementariersparlementariërsMet trema: ë
parlensantenparlesantenDit is een versteende samenstelling en krijgt daarom geen tussen '-n'.
parlenvinkenparlevinkenDit is een versteende samenstelling en krijgt daarom geen tussen '-n'.
ParmahamparmahamGeen hoofdletter
parmezaansParmezaansEen aardrijkskundige naam schrijven we met een hoofdletter. Samenstellingen en afleidingen op basis van een aardrijkskundige naam behouden de hoofdletter.
parmezaanseParmezaanse'parmezaanse' is geschreven volgens de regels van 1995, 'Parmezaanse' volgens de regels van 2005.
parochieleparochiëleMet trema: ë
parochienparochiënMet trema: ë
parodierenparodiërenMet trema: ë
parrafernaliaparafernaliaVan het Latijnse paraphernalia. (=(ambts)toebehoren)
partielepartiëleMet trema: ë
partij-ideologiepartijideologieWe vermijden klinkerbotsing in een samenstelling door een koppelteken te gebruiken. We vermijden klinkerbotsing in een ongeleed woord of in een afleiding door een trema te gebruiken.
partij-ideoloogpartijideoloogWe vermijden klinkerbotsing in een samenstelling door een koppelteken te gebruiken. In dit geval botsen de ij en i echter niet.
partij-internpartijinternWe vermijden klinkerbotsing in een samenstelling door een koppelteken te gebruiken. We vermijden klinkerbotsing in een ongeleed woord of in een afleiding door een trema te gebruiken.
partijkiezenpartij kiezenTwee woorden
partnerschapakkoordpartnerschapsakkoordMet S
parvenutjeparvenuutjeMet dubbele u
pasenPasenDe kerkelijke feestdag Pasen wordt met een hoofdletter gespeld. Samenstellingen met paas- worden met een kleine letter gespeld.
pasfototjepasfotootjeMet dubbele o
passiezondagPassiezondagPassiezondag is sinds de laatste erratalijst van het GB (van juni jl.) met een hoofdletter
pastorieenpastorieënMet trema: ë
patat-metpatat metWoordgroep los
patatfrietkraampatates-friteskraamMet koppelteken vanwege uitheemse woordgroep in samenstelling. Betekenis: kraam waar men een patatje kan kopen.
patchoeli-oliepatchoeliolieGeen klinkerbotsing, geen koppelteken.
patchoulioliepatchoeliolieOlie uit de patchoeliplant (Pogostemon patchouli).
pâtépatéGeen hoedje op de a. patés.
patientpatiëntMert een ë
patientepatiënteMet trema: ë
patientenpatiëntenMet trema: ë
patientenbestandpatiëntenbestandMet trema: ë
patientenbestandenpatiëntenbestandenMet trema: ë
patientendemonstratiepatiëntendemonstratieMet trema: ë
patientendossierpatiëntendossierMet trema: ë
patientendossierspatiëntendossiersMet trema: ë
patientenorganisatiepatiëntenorganisatieMet trema: ë
patientenplatformpatiëntenplatformMet trema: ë
patientenplatformspatiëntenplatformsMet trema: ë
patientenstoppatiëntenstopMet trema: ë
patientenstopspatiëntenstopsMet trema: ë
patientenverenigingpatiëntenverenigingMet trema: ë
patientenverenigingenpatiëntenverenigingenMet trema: ë
patientenzorgpatiëntenzorgMet trema: ë
patientespatiëntesMet trema: ë
patientgebondenpatiëntgebondenMet trema: ë
patientgegevenspatiëntgegevensMet trema: ë
patientiepatiëntieMet trema: ë
patientiewerkpatiëntiewerkMet trema: ë
patientiewerkenpatiëntiewerkenMet trema: ë
patientmateriaalpatiëntmateriaalMet trema: ë
patisserieenpatisserieënMet trema: ë
patjepeeerpatjepeeërMet trema: ë
patjepeeerspatjepeeërsMet trema: ë
patjepeërpatjepeeërDrie e's
patricierpatriciërMet trema: ë
patricierspatriciërsMet trema: ë
patriciersfamiliepatriciërsfamilieMet trema: ë
patriciersfamiliespatriciërsfamiliesMet trema: ë
patriciershuispatriciërshuisMet trema: ë
patriciershuizenpatriciërshuizenMet trema: ë
patricierswoningpatriciërswoningMet trema: ë
patriotismepatriottismeDubbele t.
patsboempats-boemMet koppelteken
pavlowreactiepavlovreactieTwee keer met v. Betekenis: onwillekeurige reactie op een stimulans.
pctjepc'tjeMet apostrof
pèche melbapêche melbaMet accent circonflexe. Betekenis: portie ijs met perziken, frambozencoulis, gebrande amandelen en slagroom.
peckotheepeccotheeMet dubbele c. Betekenis: zeer fijne en geurige Chinese theesoort, gemaakt van jonge, nog donzige theebladeren.
pedanterieenpedanterieënMet trema: ë
peeenpeeënMet trema: ë
peilerdampijlerdamEen dam die steunt op pijlers (pilaren). Niet van het werkwoord peilen afgeleid dat meten van hoogte of diepte betekent.
peilkruidpijlkruidMet ij
peletonpelotonMet o
penaltiespenalty's
penicilinepenicillineDubbele l.
penitentairpenitentiair
penitentairepenitentiaire
penitentienpenitentiënMet trema: ë
pennezakpennenzakEen extra -n tussen het woord, dit is geen versteende samenstelling
pensionnaatpensionaatMet één n. Betekenis: kostschool op pensionaat zijn; (ook schertsend) gevangenis.
pentaederpentaëderMet trema: ë
pentaederspentaëdersMet trema: ë
pep talkpeptalkEén woord.
peper- en zoutstelpeper-en-zoutstelMet twee koppeltekens want het is geen peperstel en zoutstel. Betekenis: stelletje van twee bij elkaar behorende potjes, een voor zout, een voor peper.
per séper seWoorden van Latijnse herkomst krijgen geen accenttekens.
percalineperkalineMet k. Betekenis: (stofnaam) licht, glanzend katoenen weefsel.
PerestrojkaperestrojkaMet kleine letter.
pergolatjepergolaatjeMet dubbele a
periferieenperiferieënMet trema: ë
peripetieenperipetieënMet trema: ë
Perm (tijdperk)perm (tijdperk)Het woord waarmee we een historische periode benoemen of waarmee we de tijd indelen, krijgt een kleine letter.
pernamboekhoutpernambukhoutUit Brazilië afkomstig roodhout.
perpetuümperpetuumGeen trema op de tweede u. Let op; Bij vacuüm en continuüm moet wel een trema op de tweede u.
perséper seTwee woorden. Geen accent.
personifieringpersonifiëringMet trema: ë
personnage personage In het Frans is het personnage, in het Nederlands personage met één n.
persweeenpersweeënMet trema: ë
pestepidemieenpestepidemieënMet trema: ë
pestilentienpestilentiënMet trema: ë
pétanquenpetanquenZonder accent aigu
petenkindpetekindDit is een versteende samenstelling en krijgt daarom geen tussen '-n'.
petit beurrepetit-beurreMet koppelteken
petit-fourtjepetitfourtje Geen koppelteken
petit-restaurantpetit restaurantGeen koppelteken, wel spatie
petitienpetitiënMet trema: ë
petroglyfenpetrogliefenAlleen met -ie-, hiëroglyfen mag wel naast hiërogliefen. Betekenis: rotstekening, rotsinscriptie.
PeugeootjePeugeotjeAan Franse leenwoorden die eindigen op d of t, wordt -je toegevoegd om het verkleinwoord te vormen. De o wordt wél uitgesproken als [oo]
peugeotPeugeotMerknamen krijgen een hoofdletter, maar merknamen die een soortaanduiding zijn geworden, krijgen een kleine letter.
pezenweverpezeweverDit is een versteende samenstelling en krijgt daarom geen tussen '-n'.
PH-waardepH-waardeMet 'pH'
phd-studentPhD-student Met hoofletters en koppelteken
philharmonischfilharmonischMet f.
phobiefobieMet f. fobieën. Afleiding: fobisch.
phoenixfeniksMet f en ks. feniksen. De spelling *phoenix is niet correct.
phonograaf, phonogramfonograaf, fonogramMet f.
phonotheekfonotheekMet f, en h na de t.
phosforfosforTwee keer f.
phosphaatfosfaatTwee keer f.
phrasefraseMeervoud: frasen, frases. Verkleinwoord: frasetje.
pianisimopianissimoTwee s'en.
pianotjepianootjeMet dubbele o
picalilypiccalillyDubbel c en dubbel l aan het eind
piccareskpicareskMet één c. Betekenis: (als) van schelmen picareske romans = schelmenromans.
piccolotjepiccolootjeMet dubbele o
pickuppick-upMeervoud: pick-ups. In samenstellingen: pick-uptruck.
picobellopico belloTwee woorden
piece de resistancepièce de résistanceMet accenten
pied à terrepied-à-terreMet koppeltekens
pied-à-terre (mv)pied-à-terres (mv)Met s
piedestalpiëdestalMet trema: ë
pielenpootpielepootDit is een versteende samenstelling en krijgt daarom geen tussen '-n'.
pierebadpierenbadMet tussenletter -n
pierebadenpierenbaden'pierebaden' is geschreven volgens de regels van 1995, 'pierenbaden' volgens de regels van 2005.
pierenmentpierementDit woord is geen samenstelling en valt daarom buiten de tussen -n regel