Gezegden, Latijn

uitdrukkingen, gezegden en spreekswijzen

Zoek

102 spreekwoorden gevonden in `Latijn`

 1. ad acta leggen (=als afgedaan beschouwen)
 2. ad calendas graecas (=tot in het oneindige uitstellen)
 3. ad fundum (=tot op de bodem)
 4. ad hoc negotium (=tot deze zaak behorend)
 5. ad hominem (=zonder omwegen)
 6. ad infinitum (=tot in het oneindige)
 7. ad interim (=tijdelijk - tussentijds)
 8. ad majorem dei gloriam (=tot meerdere eer van God)
 9. ars longo vita brevis (=de kunst blijft lang en het leven is kort)
 10. conditio sine qua non (=een onvermijdelijke voorwaarde)
 11. contra rationem (=strijdig met de rede)
 12. corpus delicti (=het voorwerp van de misdaad)
 13. cum annexis (=met bijbehoren)
 14. cum expensis (=met (on)kosten)
 15. cum grano salis (=met een korreltje zout)
 16. cum laude (=met eer)
 17. de jure et de facto (=volgens het recht en de feiten)
 18. errare humanum est (=zich vergissen is menselijk)
 19. ex abrupto (=onverwachts)
 20. ex absurdo (=uit het ongerijmde)
 21. ex animo (=van harte)
 22. ex cathedra (=volgens uitspraak van het hoogste gezag (meestal de paus))
 23. ex officio (=ambtshalve)
 24. ex tempore (=onvoorbereid)
 25. exempli gratia (=bijvoorbeeld)
 26. fait accompli (=een gedane zaak)
 27. fiat justitia (=het recht moet zegevieren)
 28. fiat justitia et pereat mundus (=het recht moet zegevieren ook al vergaat de wereld)
 29. hoc anno (=in dit jaar)
 30. hoc est (=dat is)
 31. hoc loco (=op deze plaats)
 32. homo homini lupus (=de mens benadert zijn medemens als een wolf)
 33. honi soit qui mal y pense (=schande over hem die er kwaad over denkt)
 34. honoris causa (=eershalve)
 35. hora est (=het is tijd)
 36. hora ruit (=de tijd vliet snel)
 37. id est (=dat wil zeggen)
 38. in bonis (=rijk - gegoed)
 39. in casu (=met inbegrip van)
 40. in concreto (=in werkelijkheid)
 41. in dorso (=op keerzijde)
 42. in extenso (=uitgebreid)
 43. in extremis (=op het nippertje)
 44. in mora (=in gebreke)
 45. in nomine dei (=in de naam van God)
 46. in partibus infidelium (=in het land der ongelovigen)
 47. in somma (=in het totaal)
 48. in voce (=op dat woord)
 49. ipso facto (=door het feit zelf)
 50. jesus nazarenus rex judaeorum (=jezus van Nazareth, koning der Joden)
 51. lapsus calami (=schrijffout)
 52. lapsus memoriae (=aan het geheugen ontsnapt)
 53. lector benevolente (=de welwillende lezer)
 54. lex talionis (=wet van vergelding)
 55. loco citato (=op de aangehaalde plaats)
 56. magnum opus (=een zeer groot werk)
 57. memento mori (=gedenk dat je zal sterven)
 58. mezzo piano (=half zacht)
 59. mundus vult decipi (=de wereld wil bedrogen worden)
 60. mutatis mutandis (=met de nodige wijzigingen)
 61. nomen nescio (=de niet genoemde persoon)
 62. nota bene (=noteer wel)
 63. per accidens (=per toeval)
 64. per acquit (=voldaan)
 65. per cassa (=contant)
 66. per couvert (=onder omslag)
 67. per fas et nefas (=bij al wat heilig is)
 68. pia vota (=vrome wensen)
 69. piae memoriae (=ter zalige nagedachtenis)
 70. primus inter pares (=de beste onder zijns gelijken)
 71. pro forma (=voor de vorm)
 72. pro rata (=per evenredig deel)
 73. pro saldo (=ter afsluiting rekening)
 74. quantum libet (=zoveel men wil)
 75. quod attestor (=zo getuig ik)
 76. quod bonum felix faustumque sit (=moge dat goed en gezegend zijn)
 77. quod deus bene vertat (=laat God het ten goede keren)
 78. quod est (=wat wil zeggen)
 79. ratione officii (=ambtshalve)
 80. salva ratificatione (=behoudens bekrachtiging)
 81. salvis titulis (=zonder vermelding van titels)
 82. salvis titulis et honoribus (=zonder vermelding van eretitels)
 83. salvo honore (=met behoud van zijn eer)
 84. salvo honore et titulo (=met behoud van zijn eer en zijn titel)
 85. salvo titulo (=met behoud van titels)
 86. semper crescendo (=in sterkte toenemend)
 87. semper idem (=altijd weer hetzelfde)
 88. semper virens (=altijd groen)
 89. sine anno (=zonder opgave van jaar)
 90. sine loco et anno (=zonder opgave van plaats en jaartal)
 91. sit venia verbo (=met toelating gezegd)
 92. summa cum laude (=met de hoogste eer)
 93. summa summarum (=uiteindelijk - tenslotte)
 94. terminus ad quem (=eindpunt van de tijdsberekening)
 95. terra incognita (=onbekend terrein)
 96. testantibus actis (=volgens de akten)
 97. totus tuus (=geheel de uwe)
 98. veni vidi vici (=kwam-zag-overwon)
 99. verbi causa (=bijvoorbeeld)
 100. verbi gratia (=bijvoorbeeld)
 101. vi coactus (=met geweld afgedwongen)
 102. volente deo (=zo god het wil)

Bronnen

De spreekwoorden en gezegden zijn afkomstig van Wikiquote, Wikipedia en onze gebruikers. Op woorden.org is de uitleg ingekort en is herkomst van spreekwoorden en gezegden weggelaten.
Zie ook: Het boek `De Latynsche spreekwyzen` uit 1755 met oud-Nederlanse vertalingen