de kennisgeving

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [ˈkɛnɪsxeviŋ]

keer dat je iets bekendmaakt, of dat waarmee je iets bekendmaakt
Voorbeeld:  `In de krant staat een kennisgeving van het overlijden van de heer Smit.`
voor kennisgeving aannemen  ((iets) horen of zien zonder erop te (willen) reageren) `Ik neem deze opmerking voor kennisgeving aan.`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
aankondigen aankondiging aanschrijving aanzeggen aanzegging afkondiging bekendmaking convocatie deurwaardersexploot informatie informeren kennisgeven kond doen konde doen mededeling melding proclamatie sommatie verkondiging verwittiging

Taaladvies
  1. Kun je iets voor kennisnemingofvoor kennisgeving aannemen? Zie Voor kennisneming / kennisgeving aannemen
  2. Wat is het verschil tussen kennisgeving en kennisneming? Zie Kennisneming / kennisgeving (betekenis)


8 definities op Encyclo
  • mondelinge of schriftelijke informatie vb: heb jij de kennisgeving van het voorgenomen huwelijk al ontvangen? Synoniemen: bericht boodschap mededeling
  • Document van een BRZO-plichtige inrichting, dat specifieke gegevens bevat over de aanwezige gevaarlijke stoffen en over de activiteiten die in de inrichting en de onmidde...
  • In het beursverkeer gebruikte voorlopige mededeling aan de verzekeraar(s) van enige wijziging in de gesloten verzekering, zoals deze in polis of sluitnota was neergelegd ...
  • burgerlijk procesrecht: het toezenden van een akte van rechtspleging (bv. een vonnis of dagvaarding) via een gerechtsbrief ...
  • politiek - staatskundig: ambtelijke bekendmaking, zoals bijv. in de Staatscourant. ...
  • Toon uitgebreidere definities