ingebrekestelling

zelfst.naamw.
Verbuigingen:  ingebrekestellingen

schriftelijke mededeling van de schuldeiser waarbij de schuldenaar wordt aangemaand om de overeengekomen prestatie te verrichten, waarbij tevens een redelijke termijn wordt gegeven om alsnog die prestatie te verrichten


Bron: WikiWoordenboek.

9 definities op Encyclo
  1. Verklaring van een schuldeiser tegenover zijn schuldenaar, waarin de laatste aansprakelijk wordt gesteld voor de schade die eerstgenoemde lijdt ten gevolge van het uitbli...
  2. Schriftelijk verklaring waarmee iemand aangeeft dat de geadresseerde een afspraak (verbintenis) niet is nagekomen. Bij een ingebrekestelling wordt de nalatende partij als...
  3. 1) In-morastelling
  4. Het rechtens vaststellen dat een schuldenaar wanprestatie pleegt. Tevens een aanmaning om alsnog binnen een bepaalde termijn te presteren. Dit vaststellen geschiedt per b...
  5. Fr: mise en demeure verbintenissenrecht mededeling waarin een schuldenaar wordt geattendeerd op het feit dat hij met de vervulling van zijn verplicht…
Toon uitgebreidere definities