de toezichthouder

zelfst.naamw. (m.)
Uitspraak:  ['tuzɪxthɑudər]
Verbuigingen:  toezichthouder|s (meerv.)

persoon die toezicht op iets of iemand houdt
Voorbeelden:  `een toezichthouder aanstellen`,
`een nationale/Europese toezichthouder`,
`een toezichthouder op de beurs`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
beheerder

10 definities op Encyclo
  • De ambtenaar die het toezicht uitvoert.
  • Een bij Wet ingestelde instantie die tot taak heeft het houden van toezicht op de naleving van de betreffende wet. De toezichthouder kan beslissen over het verlenen van e...
  • Def.: persoon, bij of krachtens wettelijk voorschrift of bestuurlijke aanwijzing belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig ...
  • Bij wet ingestelde, onafhankelijke en onpartijdige instantie die toeziet op naleving van de betreffende wet- en regelgeving door organisaties, beroepsbeoefenaren en burge...
  • Instantie die namens de overheid toezicht houdt op het reilen en zeilen in een bepaalde bedrijfstak. In de energiesector is dat de DTe (Directie Toezicht Energie), onderd...
  • Toon uitgebreidere definities

    Deze woorden beginnen met toezichthouder:
    toezichthouders